آموزشبرگزاری دوره های تدوین Business Plan، Marketing Plan، تدوین CTD، Quality Assurance، آموزش اصول تطبیقی GMP با مکاتب FDA، MHRA، DEA، OSHA، ICH و ISO