مدیریت و اقتصاد دارو- مدیریت تکنولوژی شامل انتقال تکنولوژی، تحت لیسانس و تولید مشترک
- تدوین و تهیه Business Plan و Marketing Plan
- تدوین برنامه استراتژیک میان مدت و طولانی مدت